vragen of
persoonlijk advies?

(026) 202 60 04

Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Debureaustoel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Debureaustoel.nl als leverancier van stoel(en) optreedt.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Debureaustoel.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Debureaustoel.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en drukfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
3.2 Debureaustoel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.3.
3.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.

4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen Debureaustoel.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Debureaustoel.nl. Debureaustoel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Debureaustoel.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

5. Prijs en levering
5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden stoel(en) stijgen in de periode van de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Debureaustoel.nl.
5.4 Debureaustoel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
5.5 Leveringen geschieden E.X.W (af fabriek/verkooppunt/magazijn), tenzij anders overeengekomen.
5.6 Debureaustoel.nl behoudt zich het recht voor de stoelen in meer dan één zending af te leveren.
5.7 Bij bestellingen levert Debureaustoel.nl binnen de opgegeven levertijd na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en mits betaald.
5.8 Levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Debureaustoel.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd zal zes weken bedragen tenzij anders overeengekomen.
5.9 Debureaustoel.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze naar keuze van Debureaustoel.nl.
5.10 Het eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien de stoel(en) betaald zijn.
5.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde stoelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Debureaustoel.nl hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Debureaustoel.nl geleverde stoel(en) geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Debureaustoel.nl garandeert niet dat de aan u geleverde stoel(en) geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Debureaustoel.nl, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de Debureaustoel.nl en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op Debureaustoel.nl sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

7. Verzendkosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op de website van Debureaustoel.nl zijn exclusief verzendkosten (tegen geldende tarieven).

8 Veilig betalen
8.1 Volgens geldende betaalmethode te betalen. Keuzemenu betaalmethode krijgt u na goedkeuren van deze voorwaarden.

9. Retour producten
9.1 Stoelen, die u via Debureaustoel.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour worden gezonden, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De koper kan binnen zeven (7) werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen en retour zenden, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Debureaustoel.nl.
9.2 Wanneer u een stoel met een fout heeft ontvangen, wordt deze door Debureaustoel.nl kosteloos omgeruild voor exact dezelfde stoel, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit, tenzij deze stoel niet meer voorradig of leverbaar is. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Debureaustoel.nl.
9.3 Wanneer u in plaats van de bestelde stoel een andere stoel heeft ontvangen, wordt deze door Debureaustoel.nl kosteloos omgeruild voor de door u bestelde stoel mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Debureaustoel.nl
9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande een stoel mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met Debureaustoel.nl.
9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper vervallen.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
10.1 Reclamering over het niet ontvangen van de bestelling dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.
10.2 Reclamering van gebreken in de stoel(en) dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen eenentwintig (21) dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de stoel(en) aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Debureaustoel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de stoel(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende stoel(en) tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een stoel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de stoel binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Debureaustoel.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de stoel onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Debureaustoel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Debureaustoel.nl, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Debureaustoel.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Debureaustoel.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Debureaustoel.nl of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

13. Persoonsgegevens
13.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Debureaustoel.nl nageleefd.
13.2 Debureaustoel.nl zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

14. Diversen
14.1 Indien u aan Debureaustoel.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Debureaustoel.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Debureaustoel.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden,
14.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Debureaustoel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Debureaustoel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15. Wijziging algemene voorwaarden
15.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door Debureaustoel.nl worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de website van Debureaustoel.nl. De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.  
Winkelwagen
U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Vergelijking
U heeft nog geen producten toegevoegd aan de vergelijking.
betaalmogelijkheden